Uniwersytet Wrocławski

Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza

Znajdujesz się w: Strona główna > O nas

O nas

Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza  (OBROP) został powołany w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy′ego Brandta na mocy zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 47/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku. Celem OBROP jest stworzenie sieci naukowo-badawczej o zasięgu krajowym i międzynarodowym dzięki konsolidacji istniejących kontaktów oraz nawiązaniu nowych relacji z ośrodkami w Polsce i zagranicą, które specjalizują się w badaniach regionalnych oraz badanich obszarów pogranicza. W tym celu planowane są konsultacje, spotkania warsztatowe, wizyty studyjne oraz działania informacyjne, promujące nowe pola badawcze i konsolidujące środowisko badaczy terenów pogranicznych w Polsce. Tym samym Ośrodek stanie się miejscem kontaktu dla naukowców i przedstawicieli władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych.  Monitorować on będzie wybrane procesy oraz zbiorowości w regionie i w obszarach transgranicznych, a także gromadzić informacje o badaniach,  analizach, publikacjach, w tym o naukowcach specjalizujących się w wyżej wymienionej problematyce.


Regulamin OBROP Regulamin_OBROP.pdf


OBROP jest także członkiem sieci Border and Regional Studies CEEPUS network.


Cele OBROP

Badania 

Badania empiryczne OBROP koncentrują się wokół takich zagadnień jak: codzienne praktyki i lokalne narracje na pograniczach (analiza granic wyznaczonych przez pamięć historyczną i tożsamość lokalną, geopolityka pamięci, zaufanie społeczne, symboliczne wyznaczanie granic); procesy europeizacji regionów pogranicza (krytyczna ewaluacja procesów europeizacji, analiza polityki regionalnej UE, analiza dyskursów politycznych i medialnych obrazów granic); wytyczanie i odtwarzanie granic jako procesu inkluzji i ekskluzji społecznej (klasyfikacja grup społecznych na podstawie kategorii etnicznych, religijnych, gospodarczych oraz konstrukcja granic społecznych jako forma zarządzania społeczeństwem); społeczne konsekwencje wyznaczania, znoszenia i przywracania granic państwowych; obszary pogranicza jako strefy tranzytu i przestrzeń dla hybrydyzacji; wielokulturowość na pograniczach; kwestie praw człowieka a przekraczanie granic przez nielegalnych migrantów; sekurytyzacja granic a kwestie prywatności i ochrony danych osobowych; kierunki i saldo migracji; małżeństwa mieszane; konflikty społeczne i ich aktorzy; rozmiar i charakter przestępczości na pograniczach oraz społeczne oblicza polskich sąsiedztw.

Jednostki założycielskie

Podejmując tematykę współpracy transgranicznej i badań regionalnych, OBROP nawiązuje do tradycji jednostek założycielskich - Instytutu Socjologii i Centrum im. Willy′ego Brandta.


Zakład Socjologii Pogranicza został utworzony w Instytucie Socjologii w 1997 roku i od chwili powstania prowadzi intensywne badania związane z pogramiczami. Organizuje również cykliczne konferencje “Polskie pogranicza w procesie przemian” oraz “Sąsiedztwa III RP”.  Wydaje liczne publikacje naukowe o charakterze monograficznym, z udziałem badaczy ze wszystkich ważniejszych ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy, przede wszystkich z Niemiec i Czech. Pracownicy Zakładu przeprowadzili badania na większości polskich pograniczy, a ich problematyce poświęcona była znaczna liczba prac doktorskich oraz prac dyplomowych, powstałych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy′ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (CSNE) jest międzywydziałową jednostką Uniwersytetu Wrocławskiego, powstałą w 2002 roku jako wspólny projekt Uniwersytetu Wrocławskiego i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Najważniejszym celem CSNE jest inicjowanie, organizowanie oraz popularyzowanie problematyki niemieckiej, europejskiej i relacji polsko-niemieckich. Efekty badań prezentowane są na konferencjach, workshopach, jak również w licznych publikacjach, ukazujących się w ramach serii wydawniczych CSNE. W 2014 roku CSNE otrzymało Nagrodę Miasta Wrocławia za propagowanie wiedzy o relacjach polsko-niemieckich oraz promowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia między Polakami i Niemcami.


Rada Naukowa OBROP